Dağıtım Esasları


İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU KARAR ÖRNEĞİ

1-ÜNİVERSİTE İMKÂNLARI KULLANILARAK YAPILAN HİZMETLERDEN TAHSİL EDİLEN GELİRLERİNİN DAĞILIMINDA UYGULANACAK ORANLAR 
Toplantı Tarihi     3 Mart 2011
Toplantı No          886

A-FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YÜKSEKOKUL

Tahsil Edilen Gelirden

Oran

Başlık

5%

Bilimsel Araştırma Projelerine

1%

Hazine Payı

64%

Katkı Payı Ödemelerine Ayrılan (Ek Ödeme)

 

61,50%

Ek Ödeme (Projede görev alan öğretim elemanı ve 657 sayılı Kanuna tabi personel)

2,50%

Rektörlük Payı ( Ek Ödeme)

 

64,00%

Toplam

30%

Araç, gereç, hizmet alımı, bakım, onarım, kiralama, yolluk ve yönetici payları ile diğer giderler

 

12%

Rektörlük Payı (Araç, gereç, hizmet alımı, bakım, onarım, kiralama, yolluk ve yönetici payları ile diğer giderler)

5%

Dekanlık Payı (Araç, gereç, hizmet alımı, bakım, onarım, kiralama, yolluk ve yönetici payları ile diğer giderler)

2%

Bölüm Payı (Araç, gereç, hizmet alımı, bakım, onarım, kiralama, yolluk ve diğer giderler)

11%

Öğr.Üyesi Payı (Araç, gereç, hizmet alımı, bakım, onarım, kiralama, yolluk ve diğer giderler)

100%

30%

Toplam

B-UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

5%

Bilimsel Araştırma Projelerine

1%

Hazine payı

64%

Katkı payı ödemelerine ayrılan (Dağtım)

 

61,50%

Ek Ödeme (Projede görev alan öğretim elemanı ve 657 sayılı Kanuna tabi personel)

2,50%

Rektörlük Payı ( Ek Ödeme)

 

64,00%

Toplam

30%

Araç, gereç, hizmet alımı, bakım, onarım, kiralama, yolluk ve yönetici payları ile diğer giderler

 

13%

Rektörlük Payı (Araç, gereç, hizmet alımı, bakım, onarım, kiralama, yolluk ve yönetici payları ile diğer giderler)

5%

Dekanlık Payı (Araç, gereç, hizmet alımı, bakım, onarım, kiralama, yolluk ve yönetici payları ile diğer giderler)

1%

UYG-AR Merkezi Payı (Araç, gereç, hizmet alımı, bakım, onarım, kiralama, yolluk ve diğer giderler)

11%

Öğr.Üyesi Payı (Araç, gereç, hizmet alımı, bakım, onarım, kiralama, yolluk ve diğer giderler)

100%

30%

Toplam

C-SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

5%

Bilimsel Araştırma Projelerine

1%

Hazine payı

64%

Katkı payı ödemelerine ayrılan (Dağtım)

 

61,50%

Ek Ödeme (Projede görev alan öğretim elemanı ve 657 sayılı Kanuna tabi personel)

2,50%

Rektörlük Payı ( Ek Ödeme)

 

64,00%

Toplam

30%

Araç, gereç, hizmet alımı, bakım, onarım, kiralama, yolluk ve yönetici payları ile diğer giderler

 

14%

Rektörlük Payı (Araç, gereç, hizmet alımı, bakım, onarım, kiralama, yolluk ve yönetici payları ile diğer giderler)

5%

SEM Merkez Payı (Araç, gereç, hizmet alımı, bakım, onarım, kiralama, yolluk vediğer giderler)

11%

Programı yürüten birimin (Fakülte veya Enstitü) ihtiyacı için SEM koordinatörün payı (Gazete ilanı,Ders notları basımı ve çoğaltılması ile ilgili giderler,Diğer sarf malzeme giderleri,araç,gereç,hizmet alımı ve yolluk vs.)

100%

30%

Toplam

 

 

 

2-ÜNİVERSİTE İMKÂNLARI KULLANILMADAN YAPILAN HİZMETLERDEN TAHSİL EDİLEN GELİRLERİN DAĞILIMINDA UYGULANACAK ORANLAR

Toplantı Tarihi

12 Nisan 2011

Toplantı No

889

A-FAKÜLTE/ENSTİTÜ/YÜKSEKOKUL/UYG-AR MERKEZİ

Tahsil Edilen Gelirden

Oran

Başlık

5%

Bilimsel Araştırma Projelerine

1%

Hazine Payı

15%

Araç, gereç, hizmet alımı, bakım, onarım, kiralama, yolluk ve yönetici payları ile diğer giderler

 

9%

Rektörlük Payı (Araç, gereç, hizmet alımı, bakım, onarım, kiralama, yolluk ve yönetici payları ile diğer giderler)

4%

Dekanlık Payı (Araç, gereç, hizmet alımı, bakım, onarım, kiralama, yolluk ve yönetici payları ile diğer giderler)

2%

UYG-AR Merk/Bölüm Payı (Araç, gereç, hizmet alımı, bakım, onarım, kiralama, yolluk ve diğer giderler)

79%

Proje giderleri ve Projede görev alan personele dağıtım (Ek Ödeme)

 

x%

Varsa Proje Masrafı (Projenin yürütümesine ait araç,gereç,hizmet alımı ve yolluk giderleri )

79%

Ek Ödeme (Projede görev alan öğretim elemanı ve 657 sayılı Kanuna tabi personel)

100%

TOPLAM

Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında araştırma ve geliştirme, tasarım ve yenilik projeleri faaliyetleri kapsamında yapılan projelere ait süreçler

 1. Sanayi kuruluşundan dekanlığa / müdürlüğe hizmet talebi yapılır
 2. İlgili öğretim elemanına havale edilir
 3. Proje ekibi oluşturulur ve teklif değerlendirilir.
 4. Uygun görülen teklifler için sanayi kuruluşu ile Üniversite arasında sözleşme yapılır.
 5. Proje Değerlendirme Form Doldurulur her sayfası paraflanır (WEB sayfasında)
 6. Proje yürütücüsü dekanlığa/müdürlüğü müracaat eder
 7. Dekanlık/müdürlüğün yönetim kurulunda görüşülür.
 8. Alınan karar yapılan sözleşme ve Proje Değerlendirme Form ile birlikte 15 gün içinde rektörlüğe gönderilir 
 9. Komisyon tarafından değerlendirilir ve alınan karar ÜYK görüşülmek üzere rektörlüğe gönderilir.
 10. ÜYK ‘da karara bağlanır ve ÜYK kararın bir örneği ilgili birime gönderilir
 11. Ar-ge kapsamında olan projeler için Ar-ge projeleri dağıtım formu doldurulur ve dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir. ( Form WEB sayfasında)
 12. Dağıtım formu ön yazı ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilir. 

Araştırma ve Geliştirme, Tasarım ve Yenilik Projeleri Dağıtım oranları:
 Kanunun 58 inci maddesinin (k) fıkrası kapsamında döner sermaye işletmesi hesabına yapılan iş veya hizmetler karşılığında elde edilen gelirlerden, aynı maddenin (b) fıkrası uyarınca yapılacak olan kesintiler de dâhil herhangi bir kesinti yapılmaz. Yürütülen faaliyetle ilgili olarak yapılan giderler düşüldükten sonra, kalan gelirin yüzde 85’i, Bilimsel Araştırma Projeleri Payı, Hazine Payı, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi kesintisi yapılmaksızın ilgili öğretim elemanına ödenir.

 Kalan %15 ‘in
%9 Rektörlük payı (araç gereç, hizmet alımı ve yolluk
%4 Dekanlık payı (araç gereç, hizmet alımı ve yolluk)
% 2 Bölüm payı (araç gereç, hizmet alımı ve yolluk)

Olarak ayrılır