İTÜ DS Yönetmeliği


İstanbul Teknik Üniversitesinden:

İstanbul Teknik Üniversitesi

Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

Kapsam ve Dayanak

Madde 1 — Bu Yönetmelik İstanbul Teknik Üniversitesinin tüm eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama birimlerinin faaliyet alanlarını kapsamak üzere 5 Temmuz 1983 tarih ve 18098 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 58 inci maddesine göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin değişik 2 nci maddesine göre hazırlanmıştır.

Faaliyet Alanı

Madde 2 —Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanına giren iş ve hizmetler aşağıda gösterilmiştir:

a)Yükseköğretim kurumları dışındaki kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilerce talep edilecek konularda bilimsel görüş verme, proje, araştırma ve benzeri hizmetleri yapmak. Seminer, konferans ve sempozyum düzenlemek ve bunlara ilişkin kurslar açmak.

b) Bilgi işlem organizasyonu, iş değerlendirilmesi ve benzeri hizmetlerin yapılması,

c) Her türlü inşaat, tesisat ve mimari projelerin hazırlanması ve denetimi, mevcut fiziki kapasiteyi daha iyi değerlendirerek faaliyet alanı ile sınırlı olarak iş ve hizmet üretmek, elde edilen ürünlerin önceden rektörün izni alınmak şartıyla pazarlanması ve satılması için satış ve teşhir yerleri açmak,

d)Her türlü baskı ve yayım hizmetlerinin yerine getirilmesi,

e)Üniversitemiz bilgisayar alt yapısı kullanılarak her türlü iş ve hizmetlerin üretilmesi.

f) Danışmanlık, analiz, ölçme, deney, model deneyi, muayene, teknik kontrol, kalite kontrolü, standartlara uygunluğun tahkiki, teknik bakım, ekspertiz, ölçü ayarı, plan ve benzeri hizmetleri yapmak.”

Yönetim Organları

Madde 3 —Döner Sermaye İşletmesinin Yönetim Kurulu, Üniversite Yönetim Kuruludur. İşletmenin ita amiri rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde yardımcılarına, dekanlara veya enstitü, yüksekokul ve uygulama-araştırma merkezi müdürlerine devredebilir.

Üniversite Yönetim Kurulu, yetkilerini uygun gördüğü ölçüde kuracakları yürütme kuruluna devredebilir. Yürütme Kurulu Üniversite Yönetim Kurulunca seçilecek bir rektör yardımcısı, üç öğretim elemanı (Dekan ve yüksekokul müdürü de olabilir)ve bir sayman olmak üzere beş kişiden oluşur. Yürütme Kurulu Üniversite Yönetim Kurulu adına faaliyetleri izler ve sonuçlandırır ve gerektikçe Üniversite Yönetim Kuruluna rapor verir. Yürütme Kuruluna rektör yardımcısı başkanlık eder, en az üç kişiyle toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Sermaye Limiti

Madde 4 —Döner Sermaye İşletmesinin sermaye limiti 20.000.000.- (Yirmimilyon) TL’dir.

Uygulanacak Hükümler ***

Madde 5 —Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde birinci maddede adı geçen yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 6 — 10.7.1984 tarihli ve 18454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İstanbul Teknik Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği” ek ve değişiklikleri bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde yürürlükten kalkar.

Geçici Madde 1 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut Döner Sermaye İşletmelerinin bütün mal varlığı ve personeli bu Yönetmelik uyarınca kurulan Döner Sermaye İşletmesine başkaca bir işleme gerek kalmaksızın devredilir.

Geçici Madde 2 — Bu Yönetmeliğin yayımından önce mevcut Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliklerine göre başlamış iş ve hizmetler sonuçlanıncaya kadar eski mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam edilir.

Yürürlük

Madde 7 —Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığının görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 8 — Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlanma tarihi

06.11.2000 gün ve 24222 sayılı Resmi Gazete

05.01.2001 gün ve 24278 sayılı Resmi Gazete

04.10.2011 gün ve 28074 sayılı Resmi Gazete ***